483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Egzekucja świadczeń pieniężnych

Zgodnie z art. 804 kpc, komornik nie ma prawa badania zasadności ani wymagalności tego obowiązku. Zasadniczo unormowana w dziale III tytule II części trzeciej (postępowanie egzekucyjne) Kodeksu postępowania cywilnego, prowadzona z zastosowaniem poniższych sposobów egzekucji:

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy złożyć następujące dokumenty:

Komornik w postepowaniu egzekucyjnym działa zgodnie z wnioskiem wierzyciela i na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego. Na komorniku spoczywa obowiązek przeprowadzenia przewidzianych prawem czynności celem doprowadzenia do spełnienia przez dłużnika obowiązku wynikającego z tytułu wykonawczego.

Jak już zostało wyżej wskazane – organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Komornik nie posiada również wiedzy odnośnie źródła powstania zobowiązania objętego tytułem wykonawczym (np. czy należność wynika z niespłaconego kredytu, zaległych faktur, itp.). Dłużnik posiadając informację o sygnaturze tytułu wykonawczego i sądzie, który go wydał może samodzielnie dokonać ustaleń w tym zakresie.

Zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji.