483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Egzekucja ze statków morskich

Właściwość komornika

Egzekucja ze statków morskich należy do komornika sądu, w którego okręgu statek znajduje się w chwili wszczęcia egzekucji.

Egzekucja z udziału w statku należy do komornika sądu, w którego okręgu znajduje się port macierzysty statku.

Ze statków niewpisanych do rejestru okrętowego egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z ruchomości.

Egzekucja

Do egzekucji ze statków morskich wpisanych do rejestru okrętowego stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości z uwzględnieniem przepisów szczegółowych.

Do wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel powinien dołączyć dowód, że statek jest wpisany do rejestru.

Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania do zapłaty komornik zarządzi przytrzymanie statku i ustanowi dozór.

Statek jest zajęty z chwilą przytrzymania.

O zajęciu należy zawiadomić także dłużnika oraz właściciela, który nie jest dłużnikiem.

Do dozorcy stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z ruchomości dotyczące dozorcy.

Ogłoszenie o wszczęciu egzekucji komornik wywiesza w budynku sądowym. Dodatkowo umieszcza je w dzienniku poczytnym w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed jej terminem ogłosić publicznie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń sądu. Komornik umieszcza je także na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Ponadto komornik przesyła je terenowym organom administracji morskiej właściwym dla portu, w którym statek się znajduje, oraz dla portu macierzystego statku w celu wywieszenia w tych portach.

Komornik może zamieścić obwieszczenie o licytacji statku morskiego także w dzienniku poczytnym w danej miejscowości.