483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Egzekucja wierzytelności

Zastosowane rozwiązania technologiczne, a także przyjęte standardy organizacji pracy pozwalają naszej kancelarii na mają na celu osiągniecie możliwie skutecznej egzekucji wierzytelności.

W celu minimalizowania kosztów postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji wierzytelności umożliwiamy wymianę korespondencji z wierzycielem w formie elektronicznej.

Na życzenie wierzyciela udostępniamy komunikację przez aplikację Komornik Online.

Zakres czynności, o których przeprowadzenie wnosi wierzyciel ustalamy indywidualnie (np. zapytania o nieruchomości dłużnika wyłącznie w sprawach, gdzie egzekwowana należność przekracza ustaloną kwotę).

Rozumiemy też jak ważny jest proces raportowania wierzycielowi o aktualnym stanie postępowania egzekucyjnego. Wiemy, że bieżąca i sprawna wymiana informacji między wierzycielem a organem egzekucyjnym może mieć istotny wpływ na szybkie i skuteczne odzyskanie należności. Ponadto umożliwia wierzycielowi zarządzanie posiadanym przez niego portfelem wierzytelności i monitorowanie toczących się egzekucji wierzytelności.

W prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych staramy się nawiązać faktyczny kontakt z dłużnikiem (np. korzystając z ustalonych numerów telefonicznych dłużnika). Nie ograniczamy się wyłącznie do wysyłki korespondencji. Dzięki temu wzrasta prawdopodobieństwo skutecznej egzekucji wierzytelności masowych.

Na zlecenie wierzyciela przeprowadzamy czynności terenowe (w tym wywiad środowiskowy). Ustalamy również w ten sposób składniki majątku dłużnika i źródłą jego dochodu. Podejmujemy się prowadzenia negocjacji w zakresie skłonienia dłużnika do dokonywania dobrowolnych wpłat.

Jesteśmy przekonani, że takie podejście do egzekucji wierzytelności leży w interesie zarówno wierzyciela, jak i dłużnika.

Aby złożyć wniosek – możesz skorzystać ze wzoru.