483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Protokół stanu faktycznego

Protokół stanu faktycznego jest zapisem naocznych spostrzeżeń komornika poczynionych w toku osobistych oględzin.

Uprawnienie do sporządzenia takiego dokumentu przez komornika sądowego wynika z art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o komornikach sądowych.

Przedmiotem protokołu nie mogą być spostrzeżenia poczynione na podstawie dostępnych komornikowi rejestrów i innych publicznych źródeł informacji, jak też hipotezy dotyczące określonych zjawisk, relacji oraz związków przyczynowo-skutkowych.

W toku osobistych oględzin komornikowi nie wolno stosować środków przymusu ani przełamywać oporu osób uczestniczących w czynnościach.

Przy sporządzaniu protokołu stanu faktycznego komornik odpowiednio stosuje przepis art. 809 kodeksu postępowania cywilnego (ogólny przepis dotyczący sporządzania protokołów z czynności przez komornika sądowego).

Protokół powinien zawierać:

  1. oznaczenie miejsca oraz czasu czynności, imiona i nazwiska stron oraz innych osób uczestniczących w czynności
  2. opis stanu faktycznego będący zapisem naocznych spostrzeżeń komornika
  3. oświadczenia obecnych osób w dosłownym ich brzmieniu oraz adresy tych osób
  4. wzmiankę o odczytaniu protokołu, podpisy obecnych biorących udział w czynnościach lub wzmiankę o przyczynie braku podpisu
  5. podpis komornika.

Wraz z wnioskiem o dokonanie czynności należy należy uiścić opłatę na rachunek bankowy komornika.

Opłata stała za sporządzenie protokołu stanu faktycznego wynosi 400 złotych i wynika ona z art. 42 ustawy o kosztach komorniczych.