483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Inne czynności

  1. Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;
  2. Wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu spadku lub sporządzanie spisu inwentarza;
  3. Na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 kpc- osobiście doręczanie bezpośrednio adresatowi zawiadomień sądowych, pism procesowych oraz innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdzenie, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje oraz podejmowanie czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata;
  4. Sporządzenie protokołu stanu faktycznego;
  5. Na wniosek organizatora licytacji – sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty.