483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Zbieg egzekucji

W toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego może dojść do zbiegu egzekucji. Jest to sytuacja w której do danego składnika majątku dłużnika została egzekucja skierowana przez więcej niż jeden organ egzekucyjny. Zbieg może zajść między sądowymi organami egzekucyjnym (komornikami sądowymi) lub między sądowym i administracyjnym organem egzekucyjnym.

Zasady rozstrzygnięcia zbiegu, w których uczestniczy komornik sądowy są opisane w art. 773 oraz art. 7731 kodeksu postępowania cywilnego.

Poniżej przestawione są główne zasady rozstrzygania zbiegów.

Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej

W przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej – egzekucje prowadzi łącznie ten organ egzekucyjny, który jako pierwszy dokonał zajęcia.

W razie niemożności ustalenia tego pierwszeństwa – organ egzekucyjny, który dokonał zajęcia na poczet należności w wyższej kwocie.

Wyjątkowo dalsze postępowanie prowadzi zawsze komornik sądowy gdy egzekucja sądowa dotyczy:

1) świadczeń alimentacyjnych, rentowych lub innych świadczeń powtarzających się

2) świadczenia pieniężnego w walucie obcej

Sądowy organ egzekucyjny prowadzi łącznie egzekucje w trybie dla niego właściwym.

Zbieg egzekucji sądowych

W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelności lub praw, dalsze postępowanie prowadzi komornik właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli żaden z komorników nie jest właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego lub właściwych jest kilku komorników, komornik, który później wszczął egzekucję, niezwłocznie przekazuje sprawę komornikowi, który pierwszy wszczął egzekucję, o czym zawiadamia wierzyciela.