483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Egzekucja grzywien, świadczeń pieniężnych oraz należności sądowych

Grzywna. Mandat. Komornik. Sąd. Takie słowa często przewijają się w trakcie wykonywania sądowych zleceń egzekucyjnych.

Niezapłacenie w terminie należności wymienionych w tytule może skutkować skierowaniem sprawy do egzekucji przez sąd do komornika sądowego.

Egzekucja tych należności prowadzona jest przez komornika sądowego w repertorium „Kms”.

Egzekucję zasądzonych roszczeń cywilnych, orzeczonej grzywny, świadczenia pieniężnego oraz należności sądowych prowadzi się według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Oczywiście, jeżeli Kodeks karny wykonawczy nie stanowi inaczej.

Niezapłacona grzywna – Skutki dla dłużnika

Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zarządzić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

Dzieje się tak, gdy skazany uchyla się od jej wykonania lub zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny.

Kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo.

Jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

Spłać należności

W celu uregulowania należności wynikającej z egzekwowanej grzywny lub innej należności należy dokonać wpłaty na rachunek bankowy komornika sądowego.

Tytułem wpłaty należy wpisać nazwisko i imię dłużnika oraz sygnaturę sprawy (Kms … / …).

W przypadku braku możliwości jednorazowej spłaty – skontaktuj się z komornikiem w celu ustalenia możliwości spłaty należności w ratach.