483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Poszukiwanie majątku dłużnika przez komornika na zlecenie wierzyciela

Poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela – czy warto?

Wierzyciel albo sąd zarządzający z urzędu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ żądający przeprowadzenia egzekucji nie zawsze posiada aktualną wiedzę odnośnie majątku dłużnika pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego roszczenia.

Wobec czego wierzyciel często nie ma możliwości precyzyjnego wskazania składników majątku dłużnika, do którego należy skierować egzekucję.

Czynności podejmowane z urzędu

W takiej sytuacji komornik działając w trybie art. 801 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego z urzędu:

1. wzywa dłużnika do złożenia wykazu majątku

2. ustala majątek dłużnika w zakresie znanym mu z innych prowadzonych postępowań albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji, albo rejestrów, do których ma dostęp drogą elektroniczną, zwracając się do:

a) organów administracji publicznej,

b) podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej,

c) organów podatkowych,

d) organów rentowych,

e) banków,

f) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Są to z reguły pierwsze czynności mające na celu przeprowadzenie skutecznej egzekucji.

W tym miejscu należy wskazać, iż dłużnicy mogą uciekać się do prób ukrywania swojego majątku i źródeł dochodu lub stosować inne praktyki mające na celu uchylenie się o wykonania obowiązku wynikającego z treści tytułu wykonawczego.

Czynności na zlecenie wierzyciela – poszukiwanie majątku dłużnika za wynagrodzeniem

Jeżeli w toku powyższych czynności próby ustalenia majątku dłużnika pozwalającego na zaspokojenie dochodzonego świadczenia nie przyniosły rezultatu – wierzyciel na podstawie art. 8012 Kodeksu postępowania cywilnego może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Wysokość opłaty stałej za poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela została określona w art. 44 ustawy o kosztach komorniczych i wynosi 100 złotych.

Poszukiwanie majątku dłużnika na zlecenie wierzyciela może obejmować takie czynności jak żądanie komornika do udzielenia informacji o dłużniku od:

a) zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji,

b) podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych, wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

c) spółdzielni mieszkaniowych,

d) wspólnot mieszkaniowych,

e) innych podmiotów zarządzających lokalami,

f) biur informacji gospodarczej,

g) innych instytucji i osób nieuczestniczących w postępowaniu

h) przeprowadzenie czynności terenowych, o ile wierzyciel nie wskazał konkretnych ruchomości i miejsca ich dokładnego położenia, do których komornik ma skierować egzekucję

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Zlecenie wierzyciela o poszukiwanie majątku dłużnika może być już złożone we wniosku o wszczęcie egzekucji lub na późniejszym etapie postępowania.

Warunkiem przystąpienia przez komornika do poszukiwania majątku dłużnika jest pisemne złożenie wniosku (zachęcamy do skorzystania ze wzoru znajdującego się w sekcji WNIOSKI), bądź ustnie do protokołu oraz uiszczenie opłaty w wysokości 100 zł na rachunek komornika 85 1600 1462 1890 5177 9000 0003 z podaniem sygnatury akt postępowania egzekucyjnego i oznaczeniem strony postępowania.