483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Prawo wyboru komornika przez wierzyciela

Prawo wyboru komornika przez wierzyciela zostało przewidziane celem zwiększenia dostępu do usług podniesienia konkurencyjności i jakości pracy komorników sądowych.

Zadania komornika sądowego

Na mocy ustawy o komornikach sądowych komornikom sądowym powierzono m.in. takie zadania jak:


1. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne

2. zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym, za wyjątkami przewidzianymi w Kodeksie postępowania cywilnego;

3. wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych podlegających wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;

4. wykonywanie postanowień o zabezpieczeniu środka dowodowego oraz postanowień nakazujących wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej;

Wybór komornika przez wierzyciela – Ograniczenia prawa wyboru komornika

W powyższych sprawach wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego. To określenie dotyczy miejsca położenia kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:
1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika w trybie art. 10 ustawy o komornikach sądowych (wzory wniosków egzekucyjnych udostępnione na naszej stronie są już zaopatrzone w taką klauzulę).

Przesłanki do odmowy przyjęcia wniosku przez wybranego komornika

Komornik wybrany przez wierzyciela odmówi przyjęcia wniosku wierzyciela w następujących przypadkach:
1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000;
2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;
3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000.