483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Doręczenie za pośrednictwem komornika

Doręczenie za pośrednictwem komornika jest przewidziane w art. 3 ust.4 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych.

Powyższą czynność można zlecić komornikowi właściwości ogólnej (tj. właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania adresata).

Komornik na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd osobiście doręcza bezpośrednio adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty, albo stwierdza, że adresat pod podanym adresem nie zamieszkuje.

Ponadto na zlecenie w/w podmiotów podejmuje czynności zmierzające do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata.

Art. 41 ustawy o kosztach komorniczych określa wysokość opłaty za w/w czynności.

Kształtują się one w następujący sposób:

Doręczenie za pośrednictwem komornika – Czynności polegające na osobistym stawieniu się komornika pod wskazanym adresem przez wnioskodawcę, próbie doręczenia korespondencji. W razie niepowodzenia czynności, komornik przeprowadza wywiad środowiskowy z osobami, które zastanie pod tym adresem, bądź z sąsiadami w celu uzyskania informacji czy adresat zamieszkuje we wskazanym miejscu.

  • Opłata stała od zlecenia sądu albo wniosku powoda o bezpośrednie i osobiste doręczenie pism w sposób przewidziany w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy o komornikach sądowych wynosi 60 złotych.

Ustalenie aktualnego adresu – Zleca się w przypadku, gdy doręczenie za pośrednictwem komornika nie dojdzie do skutku. Polega na skierowaniu przez komornika zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, właściwego urzędu miasta lub gminy, bądź innego podmiotu odnośnie posiadanego przez te instytucje adresu uczestnika postępowania.

  •  Opłata stała od wniosku o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia aktualnego adresu zamieszkania adresata, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1a ustawy o komornikach sądowych wynosi 40 złotych.

Wysokość powyższych opłat reguluje art. 41 ustawy o kosztach komorniczych.

Aby zlecić doręczenie za pośrednictwem komornika należy złożyć stosowny wniosek.