483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Egzekucja z rachunków bankowych

Egzekucja z rachunków bankowych jest unormowana w kodeksie postępowania cywilnego oraz w ustawie Prawo bankowe.

Przepisy dotyczące egzekucji z rachunków bankowych stosuje się odpowiednio do egzekucji z rachunków prowadzonych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Sposób dokonania zajęcia rachunku bankowego

W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik ogólnej właściwości dłużnika przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi.

Jednocześnie komornik wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku do wysokości zajęcia albo zawiadomił go przeszkodzie w realizacji.

Zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego.

Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku.

Obejmuje również kwoty:

1) których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia,

2) które zostały wpłacone na inny rachunek, otwarty po dokonaniu zajęcia.

Komornik zawiadamia dłużnika o zajęciu. Ponadto komornik doręcza mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wypłat z rachunku bankowego.

Termin, w którym bank przekazuje środki komornikowi

Bank przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu. Jednakże w razie egzekucji bieżących alimentów lub rent – bank niezwłocznie przekazuje środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika.

Egzekucja z rachunków wspólnych

Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności komornik prowadzi do udziału przypadającego dłużnikowi w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy rachunku bankowego, którą dłużnik jest obowiązany przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Przepisy o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji.

Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim można prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego dłużnika i jego małżonka.

Komunikacja między bankiem i komornikiem

Prowadząc egzekucję z wierzytelności rachunku bankowego wykorzystujemy System Ognivo. Komornik doręcza pisma bankowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego. Bank również wnosi pisma do komornika wyłącznie za pośrednictwem tego systemu. Znajduje to uzasadnienie w tresci art.  8932a kpc.