483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Tytuł wykonawczy. Egzekucja należności.

Tytuł wykonawczy, egzekucja należności. Jak zacząć?

Tytuł wykonawczy jest, zgodnie z art. 776 Kodeksu postępowania cywilnego, podstawą egzekucji.

Zasadniczo tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi pozostającemu w związku małżeńskim jest podstawą do prowadzenia egzekucji nie tylko z majątku osobistego dłużnika. W takim przypadku można prowadzić egzekucję z pobranego przez niego wynagrodzenia za pracę. Egzekucji podlegają też dochody uzyskane z prowadzenia przez niego innej działalności zarobkowej. Ponadto, egzekwować można też z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i innych praw pokrewnych.

Zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej rozszerzającej wspólność majątkową, nie wyłącza prowadzenia egzekucji ze składników majątku. Egzekucji podlega majątek, który należałyby do majątku osobistego dłużnika, gdyby umowy takiej nie zawarto.

Rodzaje tytułów

Tytułami egzekucyjnymi są m. in.:

  1. orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;
  2. orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;
  3. inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

Ponadto tytułem egzekucyjnym może być akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej:

  1. lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;
  2. do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

Tyłem może być też akt notarialny określony w pkt 1 lub 2, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem. Oczywiście tylko, jęśli poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

Dłużnik może złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji także w odrębnym akcie notarialnym.

Cesja wierzytelności – Tytuł wykonawczy – Egzekucja należności

A jeżeli uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu przeszły na inną osobę? Sąd nada klauzulę wykonalności na rzecz lub przeciwko tej osobie. Przejście należy wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. Jest to warunek konieczny.

W razie przejścia egzekwowanego uprawnienia na inną osobę po wszczęciu postępowania – może ona wstąpić na miejsce wierzyciela za jego zgodą. Należy wykazać przejście dokumentem urzędowym lub dokumentem prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym.

Jeżeli po powstaniu tytułu wykonawczego uprawnienie przeszło na inną osobę, osoba ta może wszcząć egzekucję przeciwko dłużnikowi na podstawie tego tytułu. Przejście uprawnienia należy wykazać dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem urzędowo poświadczonym. W przypadku niezłożenia przez uprawnionego w/w dokumentów, komornik odmawia wszczęcia egzekucji. Nie wzywa się wierzyciela do uzupełnienia braków wniosku.