483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Spis inwentarza

Spis inwentarza sporządzony przez komornika – komornik sądowy może go sporządzać na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o komornikach sądowych.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza.

Komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, zaś sąd wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza.

Jeżeli sąd oddali albo odrzuci wniosek, o którym mowa wyżej, albo umorzy postępowanie, spis sporządzony przez komornika rodzi takie same skutki jak złożenie wykazu inwentarza.

O terminie sporządzenia spisu inwentarza komornik zawiadamia wnioskodawcę oraz uczestników postępowania o sporządzenie spisu inwentarza. Komornik zawiadamia także spadkobiercę i zapisobiercę windykacyjnego, których miejsce pobytu jest znane. Ponadto zawiadamia wykonawcę testamentu, tymczasowego przedstawiciela, kuratora spadku, dozorcę i zarządcę tymczasowego, jeżeli byli ustanowieni. Niestawiennictwo tych osób nie wstrzymuje czynności.

Co zawiera spis inwentarza?

W spisie inwentarza komornik zamieszcza przedmioty należące do spadku i przedmioty zapisów windykacyjnych. Jednocześnie zaznacza wartość każdego z tych przedmiotów, oraz długi spadkowe ze wskazaniem wysokości każdego z nich.

Wartość przedmiotów należących do spadku i przedmiotów zapisów windykacyjnych komornik ustala według stanu i cen z chwili otwarcia spadku. Wysokość długów spadkowych komornik ustala według stanu z chwili otwarcia spadku.

Komornik z urzędu ustala i zamieszcza w spisie inwentarza przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych oraz długi spadkowe.

W spisie inwentarza komornik wykazuje też wartość stanu czynnego spadku z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych.

Opłata stała od wniosku o sporządzenie spisu inwentarza wynosi 400 zł – art. 40 pkt 2 ustawy o kosztach komorniczych określa wysokość opłaty.