483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Egzekucja z wierzytelności

Właściwość komornika

Egzekucja z wierzytelności należy do komornika sądu właściwości ogólnej dłużnika, przeciwko któremu toczy się postępowanie egzekucyjne.

W przypadku braku podstaw do jej oznaczenia – do komornika sądu właściwości ogólnej osoby zobowiązanej względem dłużnika.

Gdy osoby takiej nie ma, egzekucja należy do komornika tego sądu, w którego okręgu znajduje się przedmiot świadczenia lub prawa.

Jeżeli wykonanie prawa związane jest z posiadaniem dokumentu, właściwy jest komornik tego sądu, w którego okręgu dokument się znajduje.

Zajęcie wierzytelności

Do egzekucji z wierzytelności komornik przystępuje przez jej zajęcie.

W celu zajęcia komornik przeprowadza m. in. następujące czynności:

1) zawiadomi dłużnika, że nie wolno mu odbierać żadnego świadczenia ani rozporządzać zajętą wierzytelnością i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem

2) zawiadomi dłużnika wierzytelności o charakterze egzekwowanych świadczeń, jeżeli egzekucja dotyczy świadczeń, o których mowa w art. 773 § 21 kpc

3) wezwie dłużnika wierzytelności, aby należnego od niego świadczenia nie uiszczał dłużnikowi, lecz złożył je komornikowi

3) wezwie dłużnika wierzytelności, aby w ciągu tygodnia złożył oświadczenie czy i w jakiej wysokości przysługuje dłużnikowi zajęta wierzytelność, czy też odmawia zapłaty i z jakiej przyczyny

4) zobowiąże trzeciodłużnika do udzielenia informacji czy i o jakie roszczenie została skierowana do zajętej wierzytelności egzekucja przez innych wierzycieli.

Skuteczność dokonania zajęcia

Chwila doręczenia wezwania trzeciodłużnikowi określa moment dokonania zajęcia.

Zajęcie sum płatnych periodycznie obejmuje także wypłaty przyszłe.

Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

Odpowiedzialność trzeciodłużnika (np. zleceniodawcy)

W przypadku egzekucji z wierzytelności odpowiedzialność trzeciodłużnika jest analogiczna do odpowiedzialności pracodawcy.

Komornik wymierzy grzywnę w wysokości do 5000 zł trzeciodłużnikowi, który zaniedbał wykonania czynności do których jest zobowiązany na mocy obowiązujących przepisów.

Jeżeli trzeciodłużnik nadal uchyla się od wykonania tych czynności w dodatkowo wyznaczonym terminie – komornik powtórnie nałoży grzywnę.