483413921 ul. Słowackiego 85/2 26-604 Radom

Skuteczny Komornik

Co ma wpływ na skuteczność postępowania egzekucyjnego, czyli co sprawia, że komornik jest skuteczny?

Na mocy ustawy o komornikach sądowych powierzono nam m.in. wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.

Są to główne zadania, które wykonuje komornik sądowy. Przede wszystkim z tą częścią naszej działalności kojarzy się zawód komornika sądowego.

Każdy komornik objęty jest nadzorem sprawowanym przez Ministra Sprawiedliwości, prezesa właściwego sądu rejonowego oraz Krajowej Rady Komorniczej. Oceniana jest szybkość, sprawność i rzetelność . Badane jest czy komornik nie dopuszcza się uchybień w prowadzonych przez siebie postępowaniach. Sprawdza się czy nie zachodzi nieuzasadniona przewlekłość w podejmowaniu czynności. Tego rodzaju nadzór sprawia, że komornik jest skuteczny na tyle, na ile jest to możliwe.

Należy przypuszczać, iż wybór dowolnego komornika powinien dawać wierzycielowi rękojmię przeprowadzenia możliwie skutecznej egzekucji sądowej i pewność, iż odzyska swoje pieniądze.

Niestety, duża część postępowań egzekucyjnych nie kończy się sukcesem w postaci wyegzekwowania całej (lub choćby części) należności od dłużnika.

Bez względu na to czy jest to komornik z Radomia, Warszawy czy innej miejscowości. Wpisanie w wyszukiwarkę „Skuteczny komornik Radom” , „Najlepszy komornik Warszawa” w żadnym wypadku nie jest gwarancją szybkiej drogi do natychmiastowego odzyskania pieniędzy. Oczywiście, jeżeli chcemy skierować egzekucję przeciwko dużej firmie, która w wyniku jakiegoś niedopatrzenia nie uregulowała względem nas jakiejś drobnej należności – wtedy można powiedzieć, że są wysokie szanse na sukces. W innym przypadku szanse na skuteczną egzekucję wyglądają nieco inaczej. Należy wziąć pod uwagę czy dłużnik jest osobą fizyczną, czy może jest to spółka prawa handlowego. Czy dłużnik posiada nieuregulowane zobowiązania, czy toczą się przeciwko niemu inne postępowania egzekucyjne, a także – co najważniejsze – czy posiada majątek, do którego można skierować skuteczną egzekucję.

Co może zrobić wierzyciel, aby komornik był bardziej skuteczny?

Wierzyciel chcąc podnieść prawdopodobieństwo skutecznej egzekucji powinien rozważyć skorzystanie z możliwości zabezpieczenia roszczeń pieniężnych poprzez uzyskanie tytułu zabezpieczenia i złożenie wniosku do komornika o przeprowadzenie postępowania zabezpieczającego.

Ponadto, po uzyskaniu tytułu wykonawczego wierzyciel nie powinien zwlekać ze skierowaniem sprawy do egzekucji. Ograniczamy dłużnikowi w ten sposób czas na wyzbycie się majątku, bądź jego ukrycie. Tu często sprawdza się prawidłowość – im starszy tytuł wykonawczy, tym szanse na uzyskanie środków w toku egzekucji są mniejsze.

Ścisła współpraca wierzyciela sprawi, że komornik będzie bardziej skuteczny.